Endring i retningslinjer for reaktivering av inaktive D-nummer

Endring i retningslinjer for reaktivering av inaktive D-nummer

|

Det innføres en ny regel om at d-nummer også kan reaktiveres på grunnlag av ID-kontroll foretatt av Skatteetaten. Innehavere av inaktivt d-nummer vil kunne møte opp på Skattekontor som utfører ID-kontroll, og få sitt d-nummer reaktivert på grunnlag av utført ID-kontroll.

Bakgrunn

Ny registreringsstatus "inaktiv" for d-nummer ble innført den 16. januar 2017. Ved innføringen ble ca. 1 million d-nummer registrert som inaktiv. Kriteriene for registreringen var at d-nummerinnehaveren var eldre enn 20 år og at det ikke hadde vært registrert aktivitet på d-nummeret de siste 3 årene i System for likning (SL), Sentralt eiendomsregister (SERG) og Enhetsregisteret.

I forbindelse med innføring av ny registreringsstatus ble folkeregisterforskriften endret slik at registreringsstatus 4 for d-nummer ikke lenger indikerer "savnet" men "inaktiv".

Videre ble det besluttet å innføre en regel som bestemmer at ethvert d-nummer settes til inaktiv 5 år etter tildelingsdato. Regelen innebærer at d-numre som forble aktive etter inaktiveringen av de ca. 1 million d-numrene den 16. januar vil få endret sin registreringsstatus til inaktiv 17. januar 2022. Videre vil alle d-numre tildelt fra og med 16. januar 2017 få endret sin registreringsstatus til inaktiv 5 år etter tildelingsdato.

Opprinnelige retningslinjer for reaktivering

Opprinnelig ble det besluttet at vilkårene for reaktivering skulle følge reglene for rekvirering. Dette innebærer at det kun er d-nummerrekvirenter som kan reaktivere et inaktivt d-nummer, videre at d-nummerinnehaver må være i en situasjon som tilsier behov for tildeling av d-nummer for at rekvirent skal kunne reaktivere.

For Skatteetatens del ble derfor besluttet at d-nummer utelukkende reaktiveres dersom innehaver av inaktivt d-nummer søker om skattekort. Dette fordi søknad om skattekort typisk er grunnlaget for Skatteetatens rekvisisjon av d-nummer.

Endringer i retningslinjene

Erfaringene som er gjort etter innføring av ny registreringsstatus viser at innehaver av inaktiv d-nummer kan være aktiv i Norge uten at vedkommende har mulighet til å få sitt d-nummer reaktivert. Vedkommende er for eksempel selvstendig næringsdrivende og fikk i sin tid rekvirert sitt d-nummer fra Brønnøysundregistrene. Sistnevnte rekvirent har ikke nødvendigvis behov for å reaktivere d-nummeret og d-nummerinnehaver kan ikke søke om skattekort da vedkommende ikke er arbeidstaker.

På denne bakgrunn innføres derfor ny regel om at d-nummer kan reaktiveres på grunnlag av ID-kontroll foretatt av Skatteetaten. Innehavere av inaktivt d-nummer vil altså kunne møte opp Skattekontor som utfører ID-kontroll, og få sitt d-nummer reaktivert på grunnlag av utført ID-kontroll.

Skatteetaten har publisert relevant informasjon på skattenett.no, les mer her.

Kontakt oss

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

EVRY er distributør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tags