Modernisering av Folkeregisteret

Modernisering av Folkeregisteret

EVRY samarbeider med Skatteetaten om modernisering av Folkeregisteret.

Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og en viktig del av samfunnets felles infrastruktur. Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken. Et korrekt folkeregister er også en forutsetning for at borgeres rettigheter og plikter blir ivaretatt, og det bidrar til store effektiviseringsgevinster. Registeret er sentralt i offentlig saksbehandling og planlegging, og en nødvendig informasjonskilde for privat sektor i arbeidet med å utføre lovpålagte oppgaver.

Hvorfor modernisere folkeregisteret?

Dagens Folkeregister krever forbedringer på en rekke områder for å møte utfordringene fra blant annet økt migrasjon, identitetskriminalitet, behovet for en ny personidentifikator og digitalisering av offentlig og privat sektor. Det moderniserte Folkeregisteret skal danne et godt grunnlag for offentlig og privat tjenesteyting, forskning og samfunnsplanlegging. Registeret skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse for brukerne, og et bedre personvern.

Stortinget har vedtatt modernisering Folkeregisteret og Skatteetaten organiserer gjennomføringen som et prosjekt ("Modernisering av Folkeregisteret") i årene 2016 til og med 2019.

EVRYs rolle i moderniseringen

Med basis i EVRYs rolle som distributør av informasjon fra Folkeregisteret vil EVRY være en part som deltar i arbeidet med modernisering av Folkeregisteret. Leveransene våre kommer blant annet til å omfatte rådgivning, tilpasning av ny funksjonalitet som følge av nye informasjonselementer i eksisterende Folkeregister, samt markedskommunikasjon og dialog med interessenter.

Skatteetaten arbeider med en revidert tjenestestrategi som både inkluderer framtidig distribusjonsmodell og hvilke tjenester som skal leveres når et modernisert Folkeregister er på plass i løpet av 2019.

Nyheter og informasjon om moderniseringen av Folkeregisteret vil fortløpende bli oppdatert på våre nyhetssider.

Vil du vite mer om Folkeregisteret?

EVRY er leverandør av informasjon fra Folkeregisteret for Skatteetaten. Her finner du juridisk informasjon om personer i Norge.

Les mer og bestill

Relaterte tjenester